I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ОДЕРОН КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София 1229, ж.к. „Връбница-1“ бл. 522, ап. 42, ЕИК: 201 412 418, наричано за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ на Магазин за цветята FlowersNet (https://shop.flowersnet.info), наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

2. Сайтът https://shop.flowersnet.info е специализиран ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за продажбата на декоративни цветя, растения и храсти, луковици, семена, торове, посадъчен материал, инструменти и оборудване за отглеждането на цветя в дома и градината. НЯМАМЕ РЕАЛЕН МАГАЗИН!

3. Данни за ТЪРГОВЕЦА:

- Наименование: „Одерон Консулт“ ЕООД;

- Седалище и адрес на управление: гр. София 1229, ж.к. „Връбница-1“ бл. 522, ап. 42;

- Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1229, ж.к. „Връбница-1“ бл.522;

- Данни за кореспонденция: гр. София 1229, ж.к. „Връбница-1“ бл. 522, ап. 42; email: sales@flowersnet.info; тел.+359 898 975 964;

- Вписване в Търговски регистър: ЕИК 201 412 418;


- Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

телефон на потребителя: 0700 111 22 

уеб сайт: www.kzp.bg


- Администратор на лични данни № 418929.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 915 35 18 

email: kzld@cpdp.bg

уеб  сайт: www.cpdp.bg


- Удостоверение № 5086/11.12.2015 г. за търговия на дребно с посевен материал - зеленчукови, декоративни култури, цвекло, медицински и ароматни култури и посадъчен материал - декоративни, медицински и ароматни култури.

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС)

Адрес: гр. София 1113, бул. “Цариградско шосе” 125, Блок 1 

тел.: (02) 870 03 75 

email: iasas@iasas.government.bg

уеб сайт: iasas.government.bg


- Удостоверение за регистрация № SOF-0523/29.01.2016 г. за фитосанитарен контрол.

Национална служба за растителна защита (НСРЗ)

Адрес: гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 17 

тел.: (02) 9173 702, (02) 953 41 16

горещ телефон: 0800 18 112 

email: gen.director@nsrz.government.bg

уеб сайт: www.nsrz.government.bg


- Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Адрес: гр. София 1797, бул. "Г. М. Димитров" №52А

тел.: (2) 980 63 17

горещ телефон: 0700 111 88

email: damtn@damtn.government.bg

уеб сайт: www.damtn.government.bg


4. Електронният магазин е онлайн магазин, достъпен в Интернет на адрес https://shop.flowersnet.info, чрез който КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко - продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, в това число:

- да извършват регистрация и създават профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използват допълните услуги за предоставяне на информация;

- да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

- да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

- да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини на разплащане;

- да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

- да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

5. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките и гарантира правата на КЛИЕНТИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.

6. КЛИЕНТИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на ТЪРГОВЕЦА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://shop.flowersnet.info или друго средство за комуникация от разстояние.

7. По силата на сключения с КЛИЕНТИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на КЛИЕНТА на определените от него чрез интерфейса стоки.

8. КЛИЕНТИТЕ заплащат на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ТЪРГОВЕЦА на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.

9. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя заявените от КЛИЕНТИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите Общи условия.

10. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките в зависимост от избрания от КЛИЕНТА начин за доставка и плащане.

11. Предполага се, че електронните изявления, извършени от КЛИЕНТИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от КЛИЕНТА при извършване на регистрация, ако КЛИЕНТА е въвел съответните E-Mail адрес и парола за достъп. 


II. РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

12. За да се регистрира в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, КЛИЕНТЪТ следва да въведе изискваните данни за създаване на клиентски профил на страницата за регистрация на адрес https://shop.flowersnet.info/index.php?route=account/register.

13. E-Mail адресът и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА чрез регистрация по електронен път в сайта на ТЪРГОВЕЦА.

14. С попълване на данните си и натискане на бутоните "ПРОДЪЛЖИ" и отметка за " Прочел съм и съм съгласен с Общи условия", КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

15. При извършване на регистрацията, КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. КЛИЕНТЪТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си в случай на промяна.

16. В случай, че за регистрация на КЛИЕНТА се използва профил в социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа.

17. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН предоставя възможност и за подаване на поръчки от КЛИЕНТА без регистрация, при което за КЛИЕНТА не се генерират клиентски профил, име и парола.


III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

18. КЛИЕНТИТЕ използват интерфейса на страницата на ТЪРГОВЕЦА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

19. Договорът се сключва на български език.

20. Договорът между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес https://shop.flowersnet.info/Общи-условия.

21. Страна по договора с ТЪРГОВЕЦА е КЛИЕНТА съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на КЛИЕНТА, а когато КЛИЕНТЪТ не е регистриран - попълнените данни от КЛИЕНТА при подаване на поръчка.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки и пропуски при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

23. Договорът за покупко-продажба между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се счита сключен в момента, в който ТЪРГОВЕЦЪТ потвърди чрез електронно съобщение до КЛИЕНТА поръчката му, като посочи в потвърждението номера на поръчката и статус на поръчката „Подготвена за куриер“ (при изпращане с куриер) или статус на поръчката „Обработена/Комплектована“ (при уговорено лично предаване на поръчката от ТЪРГОВЕЦА на КЛИЕНТА). Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от КЛИЕНТА при регистрацията му, респективно – при подаването на поръчката за нерегистрирани КЛИЕНТИ. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на статус на поръчката „Подготвена за куриер“ (при изпращане с куриер) или статус на поръчката „Обработена/Комплектована“ (при уговорено лично предаване на поръчката от ТЪРГОВЕЦА на КЛИЕНТА) има правното значение на приемане на офертата по т. 30 от тези Общи условия, отправена от КЛИЕНТА съгласно чл. 290 от Търговския закон. При натискане на бутона „Поръчка със задължение за плащане“ при подаване на поръчката, КЛИЕНТЪТ изразява съгласието си за извършване на покупка със задължение за плащане.

24. За сключването на договора за покупко-продажба, ТЪРГОВЕЦЪТ изрично уведомява КЛИЕНТА по мейл и/или телефон.

25. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 


IV. ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

26. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако КЛИЕНТЪТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или предоставяне на необходимите данни за нерегистрирани КЛИЕНТИ.

27. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с E-mail адрес и парола.

28. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка (КОШНИЦА).

29. Предоставяне на данни за извършване на доставката и избор на начин за плащане на поръчаните стоки.

30. Потвърждение на поръчката със задължение за плащане, което има правното значение на оферта от КЛИЕНТА към ТЪРГОВЕЦА.

31. Приемане на офертата на КЛИЕНТА по т. 30 от тези Общи условия чрез изрично електронно изявление на ТЪРГОВЕЦА, съдържащо номера на подадената от КЛИЕНТА поръчка и статус на поръчката „Подготвена за куриер“ (при изпращане с куриер) или статус на поръчката „Обработена/Комплектована“ (при уговорено лично предаване на поръчката от ТЪРГОВЕЦА на КЛИЕНТА). С приемането на настоящите Общи условия, КЛИЕНТИТЕ се съгласяват, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:

a) Съответните поръчани от КЛИЕНТИТЕ стоки не са налични при ТЪРГОВЕЦА към момента на обработването на съответната поръчка от ТЪРГОВЕЦА или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки.

б) В резултат на грешка при въвеждането на информация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на ТЪРГОВЕЦА, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки от същия или подобен вид с повече от 20 (двадесет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН общи параметри за намаления на стоки или за промоционални условия за продажба.


V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

32. Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат спрямо КЛИЕНТИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

33. Основните характеристики на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА са определени в описанието на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

34. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ТЪРГОВЕЦА в детайлите на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

35. Цените на стоките са в български лева.

36. Стойността на пощенските и транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определят на база избор на начин на доставка от КЛИЕНТА и се предоставя като информация на КЛИЕНТИТЕ преди сключване на договора при финализиране на поръчката и осъществяването на обратна връзка между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА за уточняване на подробности относно поръчката.

37. Начините за плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на КЛИЕНТА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

38. Информацията, предоставяна на КЛИЕНТИТЕ е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

39. ТЪРГОВЕЦЪТ задължително посочва условията за доставка в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

40. ТЪРГОВЕЦЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

41. Потребителят се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с КЛИЕНТА договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.


VI. УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ НА НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА

42. Направената поръчка може да се откаже във всеки един момент преди заявените стоки да са изпратени от ТЪРГОВЕЦА до КЛИЕНТА.

43. Отказът се осъществява чрез емейл (sales@flowersnet.info) или телефонно обаждане до ТЪРГОВЕЦА.

44. При упражняване на правото на отказ от КЛИЕНТ на направена поръчка преди сключване на договор за покупко - продажба, ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава отказването на направена поръчка по мейл и/или телефон. 


VII. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА.

45. КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от договора за покупко - продажба, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от КЛИЕНТА или от трето лице, различно от превозвача и посочено от КЛИЕНТА при договора за продажба. Това става чрез попълване на електронен формуляр за отказ (https://shop.flowersnet.info/index.php?route=account/return/add), стандартен формуляр за отказ съгл. Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП (https://shop.flowersnet.info/application6.pdf) или съобщаване по друг недвусмислен начин за решението си да се откаже от договора.

46. Условията за правото на отказ по т. 45 не се прилагат в следните случаи:

46.1 За доставка на жива стока, в това число цели растения, резници, луковици, семена, грудки и коренища; Правото на отказ се упражнява при получаване на стоката при куриера, не по-късно от един ден от получаване на известие от куриера за получената стока, като пратката се връща на ТЪРГОВЕЦА за сметка на КЛИЕНТА;

46.2 За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на КЛИЕНТА или по негова индивидуална поръчка;

47. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по т. 45 с изключенията по т. 46:

47.1 ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да възстанови в пълен размер платените от КЛИЕНТА суми (включително и разходите за доставка) не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор;

47.2 При договор за продажба, когато ТЪРГОВЕЦЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на КЛИЕНТА, докато не получи стоките или докато КЛИЕНТЪТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано;

48. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от КЛИЕНТА при първоначалната транзакция, освен ако КЛИЕНТЪТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за КЛИЕНТА.

49. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато КЛИЕНТЪТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ТЪРГОВЕЦА по т. 51 от тези Общи условия.

50. Транспортните разходи за връщане на стоките при упражняване на правото на отказ остават за сметка на КЛИЕНТА

51. Най-евтиният вид стандартна доставка, предлагана от ТЪРГОВЕЦА е доставка до офис на Еконт.


VII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ДОСТАВКА

52. Стоките, избрани и поръчани от КЛИЕНТИТЕ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се изпращат посредством куриерска фирма ЕКОНТ или чрез лично предаване на поръчката от ТЪРГОВЕЦА на КЛИЕНТА. Цените на доставката с куриерска фирма ЕКОНТ можете да видите на адрес: http://www.econt.com/tariff-parcel/. Лично предаване на поръчка от ТЪРГОВЕЦА на КЛИЕНТА е само в изключителни случаи, на удобно за двете страни място и само за град София.

53. Цената на доставката е за сметка на КЛИЕНТА.

54. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките на посочения от КЛИЕНТИТЕ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от КЛИЕНТИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.

55. Разходите по пакетаж на стоката са включени в цената на стоките.

56. Срокът за изпълнение на поръчките е упоменат за всяка стока в детайлите ѝ. Когато в една поръчка са заявени стоки с различни срокове на доставка, поръчката се изпълнява за най-дългия срок на доставка на заявените стоки. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА по електронен път и/или по телефон за развитието на поръчката, вкл. и за изпращането на стоките към КЛИЕНТА.

57. Срокът на доставка започва да тече след изрично потвърждение от страна на КЛИЕНТА (съгл. т. 58 на тези Общи условия) на направената поръчка и уточняване на удобен за КЛИЕНТА ден на доставка. Доставките с Еконт са до два работни дни след предаване на стоките на куриера.

58. Екипът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е длъжен да се свърже с КЛИЕНТА по електронен път и/или по телефон за уточняване на детайлите по поръчката и деня за доставката, в срок до 24 часа след потвърждение на поръчката от КЛИЕНТА по т. 30 от тези Общи условия.

59. В събота, неделя и през официалните почивни дни, поръчки се обработват, но се изпращат най-рано в първият работен ден на следващата работна седмица. 


VIII. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

60. Всички продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП. В случаите, когато се касае за жива стока, в това число цели растения, резници, луковици, семена, грудки и коренища, ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира за пристигането й при КЛИЕНТА, при едновременно изпълнение на следните условия:

- При доставка с куриерска фирма Еконт до офис, стоката трябва да се вземе от избрания офис на Еконт не по-късно от един календарен ден след деня на доставката до офиса.

- При доставка с куриерска фирма Еконт до врата, стоката трябва да се приеме не по-късно от един календарен ден след уведомяване на КЛИЕНТА за доставка на стока до врата от куриерската фирма.

- При получаване на жива стока в очевидно влошено състояние, следва да се направи снимков материал, удостоверяващ вида на пристигане на стоката в деня на получаването ѝ.

- Снимките се изпращат на адрес claims@flowersnet.info в денят на получаване на стоката, като се пуска официална рекламация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на адрес https://shop.flowersnet.info/index.php?route=account/return/add. Подаването на рекламация може да се направи и на мейл sales@flowersnet.info.

- При всички други ситуации, РИСКЪТ Е ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.

61. В случаите и при спазване на условията на т. 60 КЛИЕНТЪТ избира дали:

- ТЪРГОВЕЦЪТ да възстанови платените от КЛИЕНТА суми в срок до 10 работни дни от датата на доставката;

- ТЪРГОВЕЦЪТ да издаде ваучер за пазаруване за стойността на стоката, пристигнала във влошено състояние; или

- Ако ТЪРГОВЕЦЪТ разполага с наличност, да изпрати същата стока или друга, като в повторните транспортни разходи са за сметка на ТЪРГОВЕЦА. 


IX.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

62. ТЪРГОВЕЦЪТ не е регистриран по Закона за данък върху добавена стойности всички цени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български лева без начислен ДДС (Основание за неначисляване на ДДС: чл. 113, ал. 9 от ЗДДС).

63. Цените на стоките в сайта на ТЪРГОВЕЦА са в български лева.

64. Няма минимална стойност на поръчките. За някои стоки има изискване за минимално количество, упоменати в детайлите им.

65. Плащането поръчаните стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е с наложен платеж при куриера при получаване на стоката. На основание Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3, ал.1 и на базата на Споразумение с Еконт № CD61906, Магазин за цветята FlowersNet.info (Одерон Консулт ЕООД) е освободен от задължението да издава Фискална касова бележка, тъй като плащането към нас се извършва чрез Пощенски паричен превод от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт. За направеното от Вас плащане, Еконт Ви издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка. Повече информация можете да намерите на адрес http://www.econt.com/2012/02/cod/.


X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

66. ОДЕРОН КОНСУЛТ ЕООД е регистриран по закона за защита на личните данни с удостоверение за администратор на личните данни № 418929. Като администратор на лични данни, ТЪРГОВЕЦЪТ предприема мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТА, като ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН разполага със защитена връзка при пазаруването, която предпазва данните на потребителят и те не могат да бъдат откраднати. Този вид връзка се осъществяват с помощта на SSL сертификати, благодарение на които по време на пазаруването, между КЛИЕНТА и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се съставя криптирана връзка.

67. От съображения за сигурност на личните данни на КЛИЕНТИТЕ, ТЪРГОВЕЦЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от КЛИЕНТИТЕ в момента на регистрацията.

68. Във всеки момент, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изисква от КЛИЕНТА да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по времена регистрацията обстоятелства и лични данни.

69. В случай, че по някаква причина КЛИЕНТЪТ е забравил или изгубил своята парола, КЛИЕНТЪТ има право да приложи обявената "Процедура за изгубена или забравена парола", достъпна на адрес: https://shop.flowersnet.info/index.php?route=account/forgotten.

70. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира конфиденциалност на личните данни на потребителите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Данните ще бъдат използвани само и единствено за нуждите на сключените сделки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

71. С приемането на общите условия, КЛИЕНТЪТ се съгласява да бъдат използвани личните му данни за осъществяване на сделките.


XI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА IP АДРЕСИ, БИСКВИТКИ (COOKIES) И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

72. С цел подобряване качеството на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ние наблюдаваме кои страници на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се посещават и колко време продължават тези посещения. Това се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузър, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели.

73. Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва във вашия компютър, за да отчита трафика, който компютърът ви генерира в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Бисквитките се обновяват всеки път, когато посетите ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в миналото сте посетили ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която вие сте въвели. Чрез бисквитките не можем да получим достъп до данни, поместени върху компютъра ви. Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функционалности в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да не бъдат активни.

74. Съгласно Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 972 на Министерския съвет от 29 декември 2010 г., обн. ДВ бр. 4 от 12.01.2011 г., Вие трябва да решите приемливо ли е за Вас използването на бисквитките.

75. Употребата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН изразява съгласието на КЛИЕНТА с тези Общи условия.


XI. ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ.

76. Ако по някаква причина Вие като КЛИЕНТЪТ не сте доволни от качеството на доставените стоки, може да се свържете с нас и да решим проблема заедно. Това не е задължително, но е от взаимен интерес.

77. КЛИЕНТИТЕ могат да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите съгласно чл. 178 на Закона за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите с сайта на Комисията за защита на потребителите на адрес: https://kzp.bg/.

78. Жалбите, сигналите и предложенията се подават до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път на адрес: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba.

79. СПИСЪК НА ПРИЗНАТИТЕ ОРГАНИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (АРС) МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ можете да намерите на адрес: https://kzp.bg/data/content/u/8/upload/Spisuk_ADR_bodies_2016.pdf.

80. Платформа за Онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.

81. Електронните адреси по т. 77-80 можете да намерите в най-долната част на всяка страницата (футера) на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

82. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ТЪРГОВЕЦА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички КЛИЕНТИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, които имат регистрация и/или валидни адреси на електронна поща.

83. ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТЪТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо КЛИЕНТА в един от следните случаи:

а) след изричното му уведомяване от ТЪРГОВЕЦА и ако КЛИЕНТЪТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

б) след публикуването им на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и ако КЛИЕНТЪТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

в) с изричното им приемане от КЛИЕНТА чрез профила му или при оформяне на поръчка в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

84. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че всички изявления на ТЪРГОВЕЦА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от КЛИЕНТА при регистрацията или при оформяне на поръчката за нерегистрирани КЛИЕНТИ. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

85. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени на КЛИЕНТА електронни писма по вина на страна, различна от ТЪРГОВЕЦА.

86. ТЪРГОВЕЦЪТ публикува тези общи условия на адрес: https://shop.flowersnet.info/Общи-условия, заедно с всички допълнения и изменения в тях. 


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

87. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

88. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


Последно изменение 26.08.2017 г., в сила от 28.08.2017 г.